• Black-necked Grebe
  • Black-necked Grebe

Black-necked Grebe

Podiceps nigricollis
[ Return to Bird Photos ]