• Glossy Ibis
  • Glossy Ibis
  • Glossy Ibis
  • Glossy Ibis
  • Glossy Ibis
  • Glossy Ibis
  • Glossy Ibis
  • Glossy Ibis

Glossy Ibis

Plegadis falcinellus
[ Return to Bird Photos ]