• Common Rock Thrush
  • Common Rock Thrush
  • Common Rock Thrush
  • Common Rock Thrush
  • Common Rock Thrush
  • Common Rock Thrush
  • Common Rock Thrush
  • Common Rock Thrush
  • Common Rock Thrush

Common Rock Thrush

Monticola saxatilis
[ Return to Bird Photos ]