• Black-headed Gull
  • Black-headed Gull

Black-headed Gull

Croicocephalus ridibundus
[ Return to Bird Photos ]